Новини

Сдружение “Младежко европейско общество” приключи изпълнението на проект
“AtmOsphere”

Успешно приключи изпълнението на проект “AtmOsphere” финансиран от
Националната програма за младежта на Министерството на младежта и
спорта. Проектът бе изпълнен в продължение на 8 месеца – от м. юли 2023
г. до м. февруари 2024 г., а стойността му бе 24 025.00 лв. Затова
информира ръководителят на проекта Александър Петков.
Изпълнението на проектното предложение създаде устойчиви механизми за
подобряване на качеството на живот в Благоевград чрез повишаване на
гражданското самосъзнание относно добрите практики за подобряване на
качеството на въздуха. Целта беше постигната чрез изпълнението на
следните постовените задачи.
Проектът стимулира въвеждането на добри практики и усъвършенстване на
политики насочени към подобряване на качеството на въздуха в
Благоевград, чрез провеждане на семинар за обмен на добри практики;
изграждане на информационна платформа; разработване и разпространение на
информационен сборник; провеждане на изложба за повишаване на
осведомеността. Проектът провокира аудиторията да поеме ангажимент за
опазване на околната среда, стимулира повишаване на осведомеността и
заемането на активна гражданска позиция по въпросите, свързани с
качеството на въздуха в Благоевград, условие необходимо за устойчивото
развитие на града в екологично отношение. Интернет сайтът запозна
обществото с проблема, предоставяне на информационни материали и
възможност за контакт с други заинтересовани страни. Чрез него се
популяризираха добрите европейски практики, тяхното прилагане, както и
положителните резултати от тях. Изложбата достигна до широка аудитория,
използвайки възможностите на социалните мрежи, и иновативните похвати
при разпространение на информация в Интернет, а именно от човек на човек
(чрез функция за споделяне), постигайки широка популярност за кратко
време. Чрез нея се въздейства върху аудиторията чрез техникитие на
съвременното фотографско изкуства за представяне на налични практики в
Благоевград насочени към подобряване на качеството на въздуха. В
изложбените пана беше инкорпориран линк към Интернет страницата, като по
този начин тя достигна до максимално широка аудитория и ще повиши
нейната ефективност. Информационният сборник беше тиражиран на хартиен
носител и разпространен сред представителите на неправителствените
организации, електронните медии, представители на столични учебни
заведения и представители и представители на местната власт.
Провеждането на семинар, стимулиращ въвеждането на добри практики и
усъвършенстването на политики за подобряване на качеството на въздуха,
спомогна за повишаване на осведомеността на гражданите и младите хора.

AtmOsphere е новият проект на Сдружение “Младежко европейско общество”

Сдружение “Младежко европейско общество” започна изпълнението на нов
проект, финансиран от Националната програма за младежта на
Министерството на младежта и спорта.
Проектът носи името “AtmOsphere” и ще бъде изпълняван в продължение на 8
месеца. Стойността на проекта е 24 025.00 лв.
Общата цел на проектното предложение е да създаде устойчиви механизми за
подобряване на качеството на живот в Благоевград чрез повишаване на
гражданското самосъзнание относно добрите практики за подобряване на
качеството на въздуха.
Целта ще бъда постигната чрез изпълнението на следните задачи:
* провеждане на семинар за обмен на добри практики;
* изграждане на информационна платформа;
* разработване и разпространение на информационен сборник;
* провеждане на изложба за повишаване на осведомеността;

Основните целеви групи по проекта са:
* Младежи – активни млади хора с интереси в сферата на екологията и
опазването на околната среда, които ще вземат участие като доброволци в
семинара, разработването на интернет платформата и фотографските
материали. Предвижда се активно участие да вземат да 20 доброволци.
* Представители на гражданското общество, активно ангажирани с неговото
развитие и включване в процесите на управление. По време на
информационния семинар ще бъдат поканени да присъстват представители на
граждански организации, които да се включат в провежданите дискусии.
* Представители на местната власт, които ще бъдат поканени да присъстват
на информационния семинар.
* Жителите на града и широката аудитория, които ще имат възможност да
повишат своята информираност относно политиките и добрите практики за
устойчиво еколегично развитие и повишаването на качеството на въздуха.

Проектът ще се изпълнява от м. юли 2023 г. до м. февруари 2024 г.

Вкусни традиции

Проектът адресира нуждата от съхраняване на културно историческото наследство, в частност кулинарията обвързана с конкретни традиции и обичаи и тяхното популяризиране. Основните целеви групи са: местни производитери, потребители на туристически услуги и културно-образователни организации. Проектното предложение предвижда популяризиране на кулинарното културно наследство в община Разлог. Основната цел на проекта е развитието и популяризирането на териториалната идентичност на общината, свързана с културното наследство, обичаи, традиции и фолклор, през призмата на специфичната кулинария. Това ще бъде постигнато чрез: Изследване, идентифициране и анализ на специфичното кулинарно наследство в община Разлог, през призмата на традициите и обичаите в района. Структуриране и представяне на информацията по иновативен начин в двуезична интерактивна онлайн платформа предназначена за българските и чуждестранни туристи, като по-този начин се привлече по-голям туристически поток. Изготвяне на двуезични документални филми. Изготвяне на печатни материали. Разпространение на информационни материали. Всички изработени материали ще бъдат съобразени с изискванията за информация и комуникация по програмата.

Договор № BG06RDNP001-19.443-0004-C01
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)
Наименование на процедура: МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ ,
Код на процедура BG06RDNP001-19.443
Спойност на проекта: Общо БФП 108 366.00, ЕС 97 529.40, НФ 10 836.60 лв. Дата на стартиране 11.11.2021. Дата на приключване 11.11.2023
Цел на проекта: Развитието и популяризирането на териториалната идентичност на общината, свързана с културното наследство, обичаи, традиции и фолклор, през призмата на специфичната кулинария.
Специфичните цели на проекта: Повишаване на интераса към специфичното нематериално наследство. Създаване на партньорска мрежа от местни производители и заинтересовани страни. Използване на съвреминни ИКТ инструменти за представяне на кулинарията и традициите в общината по иновативен начин. Съхраняване и повишаване на достъпността до нематериално културно наследство, чрез дигитални технологии.
В дългосрочен план проектът ще създаде възможност за съхраниние, опазване на нематириалното наследство и интегрирането му с развитието на туризма и повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм.
Бенефициент: СНЦ ЦГИ Антерия
eufunds.bg

Инициативи за интеграция чрез изкуство в град Варна

Серия от творчески мероприятия за интеграция чрез изкуство са част от дейностите по проект „Арт интеграция“.  Основната цел на проекта е да съдейства за активното включване на любители – творци в областта на художественото изкуство, в частност бежанци и пострадали от военни и хуманитарни кризи като подпомогне тяхната адаптация чрез организиране на серия от творчески работилници за рисуване с къна и изработка на мандали, разработване на интерактивна платформа с информация по темата и провеждане на тридневна изложба на създадените творчески продукти в град Варна.

Дейностите по проекта подпомагат сближаването на различни социални групи чрез формите на изобразителното изкуство и създаване на нагласи за толерантно и позитивно отношение към различното. За повече информация посетете: artintegration.eu. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ от СНЦ М.О.С.Т.

#националенфондкултура

bg_BGБългарски