Новини

Вкусни традиции

Проектът адресира нуждата от съхраняване на културно историческото наследство, в частност кулинарията обвързана с конкретни традиции и обичаи и тяхното популяризиране. Основните целеви групи са: местни производитери, потребители на туристически услуги и културно-образователни организации. Проектното предложение предвижда популяризиране на кулинарното културно наследство в община Разлог. Основната цел на проекта е развитието и популяризирането на териториалната идентичност на общината, свързана с културното наследство, обичаи, традиции и фолклор, през призмата на специфичната кулинария. Това ще бъде постигнато чрез: Изследване, идентифициране и анализ на специфичното кулинарно наследство в община Разлог, през призмата на традициите и обичаите в района. Структуриране и представяне на информацията по иновативен начин в двуезична интерактивна онлайн платформа предназначена за българските и чуждестранни туристи, като по-този начин се привлече по-голям туристически поток. Изготвяне на двуезични документални филми. Изготвяне на печатни материали. Разпространение на информационни материали. Всички изработени материали ще бъдат съобразени с изискванията за информация и комуникация по програмата.

Договор № BG06RDNP001-19.443-0004-C01
Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)
Наименование на процедура: МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“ ,
Код на процедура BG06RDNP001-19.443
Спойност на проекта: Общо БФП 108 366.00, ЕС 97 529.40, НФ 10 836.60 лв. Дата на стартиране 11.11.2021. Дата на приключване 11.11.2023
Цел на проекта: Развитието и популяризирането на териториалната идентичност на общината, свързана с културното наследство, обичаи, традиции и фолклор, през призмата на специфичната кулинария.
Специфичните цели на проекта: Повишаване на интераса към специфичното нематериално наследство. Създаване на партньорска мрежа от местни производители и заинтересовани страни. Използване на съвреминни ИКТ инструменти за представяне на кулинарията и традициите в общината по иновативен начин. Съхраняване и повишаване на достъпността до нематериално културно наследство, чрез дигитални технологии.
В дългосрочен план проектът ще създаде възможност за съхраниние, опазване на нематириалното наследство и интегрирането му с развитието на туризма и повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм.
Бенефициент: СНЦ ЦГИ Антерия
eufunds.bg

Инициативи за интеграция чрез изкуство в град Варна

Серия от творчески мероприятия за интеграция чрез изкуство са част от дейностите по проект „Арт интеграция“.  Основната цел на проекта е да съдейства за активното включване на любители – творци в областта на художественото изкуство, в частност бежанци и пострадали от военни и хуманитарни кризи като подпомогне тяхната адаптация чрез организиране на серия от творчески работилници за рисуване с къна и изработка на мандали, разработване на интерактивна платформа с информация по темата и провеждане на тридневна изложба на създадените творчески продукти в град Варна.

Дейностите по проекта подпомагат сближаването на различни социални групи чрез формите на изобразителното изкуство и създаване на нагласи за толерантно и позитивно отношение към различното. За повече информация посетете: artintegration.eu. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ от СНЦ М.О.С.Т.

#националенфондкултура

en_GBEnglish (UK)